ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลฝางคำ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรืองบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563 (ภ.ด.ส. 3) ชุดที่ 2 เพื่อให้ประชาชนที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลฝางคำได้ตรวจสอบตามแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฝาง ได้จัดทำขึ้น หากพบว่าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่พบข้อมูล ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนำหลักฐานเอกสารมายื่น ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ตามวันเวลาราชการ
                                                                      


ดูทั้งหมด


ดูทั้งหมด