ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขัน28ธค63

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

Posted by:

CamScanner 10-08-2020 14.59.52

0

ประกาศอบต.ฝางคำ เรื่องขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยการเจรจาราคาปี 2562

Posted by:

ประกาศอบต.ฝางคำ เรื่องขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยการเจรจาราคาปี 2562

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

รับสมัครบริบาลท้องถิ่น

0
Page 1 of 2 12