ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

Posted by:

CamScanner 10-08-2020 14.59.52

0

ประกาศอบต.ฝางคำ เรื่องขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยการเจรจาราคาปี 2562

Posted by:

ประกาศอบต.ฝางคำ เรื่องขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยการเจรจาราคาปี 2562

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

รับสมัครบริบาลท้องถิ่น

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ

0

กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 เมษายน 2563

Posted by:

เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2653 พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleang Day โดยการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เพื่อป้องกัน ควบคุม ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

0

กิจกรรม big cleaning day และ การรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

Posted by:

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ส.อบต. นักเรียนโรงเรียนบ้านคำก้อมและประชาชนตำบลฝางคำ ร่วมกิจกรรม big cleaning day ตามโครงการ อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2563และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยร่วมกันทำความสะอาดถนน ร่องน้ำบริเวณตลาดนัดคำก้อม กำจัดขยะซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ร่วมกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

0

โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Posted by:

เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการอุบลเมืองสะอาด
ราชธานีอีสาน เพื่อทำความสะอาดภายในบริเวณองค์การบริการส่วนตำบลฝางคำ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

0
Page 1 of 2 12