อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือ ทีม ครู ก. ถ่ายทอดความรู้การจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในตำบลฝางคำ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 70คน ประกอบด้วย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อสม ประจำหมู่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ

0

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

Posted by:

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่อำเภอสิรินธรจัดขึ้น เพื่อช่วยกันทำความสะอาดตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ที่ทำการอำเภอสิรินธร ศาลหลักเมือง และเก็บขยะตามไหล่ทางถนนสาย 217 ตั้งแต่ช่วงเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ถึงตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

0

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Posted by:

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำหรับมอบให้แก่หน่วยงานและพสกนิกรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ จึงได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมี นายธรรมะ ปัดถวิง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

0
Page 1 of 3 123