โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Posted by:

เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการอุบลเมืองสะอาด
ราชธานีอีสาน เพื่อทำความสะอาดภายในบริเวณองค์การบริการส่วนตำบลฝางคำ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562วันที่ 16 กันยายน 2562

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ได้ดำเนิการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ที่พักสงฆ์เฉลิมราษฎร์ศรัทธาบ้านฝางเทิง อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน

0
Page 1 of 2 12