ประกาศ สรุปผลการกำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

ตุลาคม-61

พฤศจิกายน-61

ธันวาคม-61

มกราคม-62

กุมภาพันธ์-62

มีนาคม-62

เมษายน-62

พฤษภาคม-62

มิถุนายน-62

0

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกและฺ กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ จัดกิจกรรม (Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการ อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน และ โครงการเฝ้าระวังและควบคุณโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สถานที่ หมู่ 1 บ้านคำก้อมและหมู่ 4 บ้านคำกลาง โดยมี กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน , อสม. อปพร. จิตรอาสา อถล. ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการในพื้นที่ และผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ร่วมกันเดินรณรงค์ เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อย และเสริมสร้างวินัยการรักษาความสะอาดในชุมชน

0

เพิ่มกิจกรรม โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกและฺBig Cleaning Day วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ จัดกิจกรรม (Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการ อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน และ โครงการเฝ้าระวังและควบคุณโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สถานที่ หมู่ 2 บ้านฝางคำ โดยมี กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน , อสม. อปพร. จิตรอาสา อถล. ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการในพื้นที่ และผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ร่วมกันเดินรณรงค์ เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อย และเสริมสร้างวินัยการรักษาความสะอาดในชุมชน

0