ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

Posted by:

1

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

Posted by:

CamScanner 10-08-2020 14.59.52

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

Posted by:

ประกาศอบตวันเวลาสอบคัดเลือก

0

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานผู้ปฎิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ

Posted by:

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล

0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอสิรินธร ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลฝางคำ ในระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562  หมู่ที่ 2 บ้านฝางเทิง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  หมู่ที่ 1 บ้านคำก้อม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  หมู่ที่ 4 บ้านคำกลาง

0

ประกาศอบต.ฝางคำ เรื่องขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยการเจรจาราคาปี 2562

Posted by:

ประกาศอบต.ฝางคำ เรื่องขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยการเจรจาราคาปี 2562

0
Page 1 of 4 1234