โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562วันที่ 16 กันยายน 2562

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ได้ดำเนิการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ที่พักสงฆ์เฉลิมราษฎร์ศรัทธาบ้านฝางเทิง อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน

0

Add a Comment