โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Posted by:

เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการอุบลเมืองสะอาด
ราชธานีอีสาน เพื่อทำความสะอาดภายในบริเวณองค์การบริการส่วนตำบลฝางคำ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

0

Add a Comment