กิจกรรม big cleaning day และ การรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

Posted by:

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ส.อบต. นักเรียนโรงเรียนบ้านคำก้อมและประชาชนตำบลฝางคำ ร่วมกิจกรรม big cleaning day ตามโครงการ อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2563และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยร่วมกันทำความสะอาดถนน ร่องน้ำบริเวณตลาดนัดคำก้อม กำจัดขยะซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ร่วมกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

0

Add a Comment