อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือ ทีม ครู ก. ถ่ายทอดความรู้การจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในตำบลฝางคำ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 70คน ประกอบด้วย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อสม ประจำหมู่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ

0

Add a Comment