กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 เมษายน 2563

Posted by:

เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2653 พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleang Day โดยการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เพื่อป้องกัน ควบคุม ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

0

Add a Comment