ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานผู้ปฎิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ

Posted by:

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล

0

Add a Comment