วิสัยทัศน์ (vision)

คุณภาพชีวิตดี   ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งชีววิถี
การคมนาคมสะดวก    ชาวประชามีส่วนร่วม