ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงต่ำ มีแหล่งน้ำที่สำคัญซึ่งได้แก่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร มีพื้นที่รับน้ำจากลำคลองชลประทานลำโดมน้อย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการเกษตรกรรมในหน้าแล้ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี