โครงสร้างส่วนราชการมี 5 ส่วน
1. สำนักงานปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. กองสวัสดิการและสังคม