อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย