สภาพทางสังคม
– ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่น คือ ภาษาเลย ภาษากลาง ภาษาอีสาน
– ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ
– ประเพณีวัฒนธรรม เหมือนกับชาวอีสานทั่วไป เช่น บุญมหาชาติ บุญข้าวประดับดิน บุญบั้งไฟ บุญกฐิน บุญผ้าป่า ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น
– วัด จำนวน ๘ แห่ง
– ศาลเจ้า จำนวน ๑ แห่ง
– โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง
– โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๓ แห่ง
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๖ แห่ง
– ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน ๒ แห่ง
– สถานีอนามัย จำนวน ๒ แห่ง
– ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน ๖ แห่ง
– โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๑๒ แห่ง
– ประปาหมู่บ้านหมู่บ้านยังไม่ครบทุกหมู่บ้านการเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์
1.ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยถนนลาดยางตลอดสายความยาวประมาณ 65 กิโลเมตร
2.ห่างจากที่ว่าการอำเภอสิรินธร ด้วยถนนลาดยางตลอดสายความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร

หมู่บ้าน

  1. บ้านคำก้อมหมู่ที่ 1
  2. บ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2
  3. บ้านโนนจิก หมู่ที่ 3
  4. บ่านคำกลาง หมู่ที่ 4

สาธารณูปโภค

  1. มีไฟฟ้าครบทั้ง 4 หมู่บ้าน
  2. มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน
  3. มีสถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง