สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2561

แบบ สขร  ประจำเดือนตุลาคม ประเภทจัดซื้อ
แบบ สขร. ประจำเดือนตุลาคม ประเภทจัดจ้าง

แบบ สขร ประจำเดือนพฤศจิกายน ประเภทจัดซ์้อ
แบบ สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน ประเภทจัดจ้าง

แบบ สขร. ประจำเดือนธันวาคม ประเภทจัดซื้อ
แบบ สขร. ประจำเดือนธันวาคม ประเภทจัดจ้าง

แบบ สขร. ประจำเดือนมกราคม ประเภทจัดซื้อ
แบบ สขร. ประจำเดือนมกราคม ประเภทจัดจ้าง

แบบ สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประเภทจัดซื้อ
แบบ สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประเภทจัดจ้าง

แบบ สขร. ประจำเดือนมีนาคม ประเภทจัดซื้อ
แบบ สขร. ประจำเดือนมีนาคม ประเภทจัดจ้าง

แบบ สขร. ประจำเดือนเมษายน ประเภทจัดซื้อ
แบบ สขร. ประจำเดือนเมษายน ประเภทจัดจ้าง

แบบ สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม ประเภทจัดซื้อ
แบบ สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม ประเภทจัดจ้าง

แบบ สขร. ประจำเดือนมิถุนายน ประเภทจัดซื้อ
แบบ สขร. ประจำเดือนมิถุนายน ประเภทจัดจ้าง

แบบ สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม ประเภทจัดซื้อ
แบบ สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม ประเภทจัดจ้าง

แบบ สขร. ประจำเดือนสิงหาคม ประเภทจัดซื้อ 
แบบ สขร. ประจำเดือนสิงหาคม ประเภทจัดจ้าง

แบบ สขร. ประจำเดือนกันยายน ประเภทจัดซื้อ
แบบ สขร. ประจำเดือนกันยายน ประเภทจัดจ้าง