messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรมเจ้าที่ของรัฐ
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
อัตราร้อยละการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ให้ใช้แผนอัตากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ ( พ.ศ.2567 - 2569 )
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
หลักเกณฑ์สร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับปรับปรุง เมษายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1