messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านผู้ใหญ่บ้านอ่อนสี แก่นคำ ? วัดสิทธิอุดม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านคำกลาง หมู่ที่ 4 (สายทางจากบ้านนายสุรศักดิ์ บรรเทิงสุข ถึง นายโสม สุทิน) ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 (สายทางถนนเชื่อมต่อดอนขวางเหนือ,สายทางถนนเชื่อมต่อถนนภายในชุมชนดอนขวางเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างปรับระดับผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทาง บ้านฝางเทิง ม.2 ไป บ้านโนนจิก ม.3 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยติดตั้งรางระบายน้ำพร้อมตะแกรงฝาปิด วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในบ้านคำกลาง หมู่ที่ 4 (จุดหน้าโรงเรียนบ้านคำก้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยติดตั้งรางระบายน้ำพร้อมตะแกรงฝาปิด วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในบ้านคำกลาง หมู่ที่ 4 (จุดหน้าโรงเรียนบ้านคำก้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 (สายทางประตูทางเข้าบ้านฝางเทิง ? บ้านนายสัมฤทธิ์ พระวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 สายทางจากสะพานคลองส่งน้ำแอล 8 ตัวแรก -นายหนูเชื่อง ปราสาทศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านฝางเทิง (สายทางบ้านนายประครอง เสาหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 (สายทางบ้านนางจำเนียร ทิปีวาส - บ้านนายบุญมี แสนวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านฝางเทิง หมู่ที่ ๒ ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี (สายทางเลียบคลองส่งน้ำแอล ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านคำกลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านคำกลาง หมู่ที่ 4 (สายทางหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร ? บ้านนางกองมณี สุวรรณดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 (สายทางคลองส่งน้ำ L8) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านคำกลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในบ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนางประยูร สายสมบัติ ถึงบ้านนางบุษดี คูณตุ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ภายในบ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนางปื่อ ฝางคำ -หน้าประตูทางเข้าบ้านฝางเทิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ภายในบ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 (สายทางประตูวัดบ้านโนนจิกทิศใต้-บ้านนางสาย พรมชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 4 บ้านคำกลาง (สายทางที่สาธารณะหนองม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ 2 บ้านฝางเทิง (สายทางคลองส่งน้ำ แอล 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนจิก (สายทางบ้านนายสงวน ศรีแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 (สายทางข้างวัดสิทธิอุดม ด้านทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่ 4 บ้านคำกลาง (สายทางดอนปู่ตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งป้ายเขตโรงเรียนระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งยางชะลอความเร็วภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่ 1 บ้านคำก้อม (สายทางบ้านนายสมคิด บุญช่วย ถึงห้วยสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 120
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
1 - 35 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1