ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง