ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง