messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
รายงานรายงานลงพื้นที่ Re-X-Ray โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
find_in_page ยกเลิกประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
find_in_page ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ที่ให้บริการประชาชนได้ใชในการแข่งขันและออกกำลังกาย
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ภาพถ่ายการปิดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
จำนวนโครงการกิจกรรมของกลุ่ม (อถล.)
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
1 - 20 (ทั้งหมด 116 รายการ) 1 2 3 4 5 6