messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์การพัฒนา “คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งชีววิถี การคมนาคมสะดวก ชาวประชามีส่วนร่วม” คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ “พุทธปฏิมาคู่บ้าน คลองชลประทานชุ่มฉ่ำ ก้าวนำชีววิถี ข้าวดีหอมนิล ถิ่นปลาอุดม สมนามฝางคำ” ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ได้ดำเนินการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำไว้ (จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔. ยุทธศาสตร์การวางแผนและส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ๕. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พันธกิจ ๑. พัฒนาระบบไฟฟ้าการคมนาคมทางน้ำและทางบก ๒. ส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอาชีพ การศึกษาและระบบสาธารณสุข ๓. จัดระเบียบชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔. ส่งเสริมการค้าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ๗. พัฒนาระบบบริหารและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ ๑. ไฟฟ้า การคมนาคม และการบริการสาธารณะสะดวกทั่วถึง ๒. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้อย่างเพียงพอ คุณภาพชีวิตที่ดี ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ๓. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น สังคมดี มีคุณธรรม บ้านเมืองน่าอยู่ ๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีกินดี ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ๖. ส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงานสู่สังคม ๗. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ได้แถลงนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีทิศทางที่ชัดเจนครอบคลุมภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ไว้ ๗ ด้าน ซึ่งมีนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้ ๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทุกชนิดเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำและแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี โดยดำเนินการดังนี้ ๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และสะพาน ๑.๒ ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ ๑.๓ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ๑.๔ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ๑.๕ ดำเนินการจัดระบบจราจร การคมนาคม มีที่พักคอยรถประจำทางและอื่นๆ ๑.๖ ดำเนินการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ๑.๗ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ๑.๘ ดำเนินการปรับปรุง สนับสนุนระบบการสื่อสาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ๒. นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนที่ทุกข์ยากมีความเดือดร้อน ให้สามารถดำรงชีวิตที่ดีตามสมควร และพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้าน การดำเนินการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ โดยดำเนินการดังนี้ ๒.๑ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/การรวมกลุ่มอาชีพ แก่เกษตรกร ๒.๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตร ๒.๓ ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก ๒.๔ ดำเนินการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ๒.๕ ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานแต่ละหมู่บ้าน ๓. นโยบายการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ตำบลฝางคำและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ น่าอยู่ มีความร่มรื่น ไร้มลภาวะและการดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยดำเนินการดังนี้ ๓.๑ สนับสนุนหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๒ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ ๔. นโยบายการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจของ อบต. โดยส่งเสริมอาชีพ และยึดหลักเศรษฐกิจเพียงพอ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมการสร้างงาน และให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยดำเนินการดังนี้ ๔.๑ ส่งเสริม การท่องเที่ยวในชุมชน ๔.๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๔.๓ ตั้งศูนย์ท่องเที่ยวประจำตำบล ๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยว ๔.๕ ส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ๕. นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ตำบลฝางคำและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ น่าอยู่ มีความร่มรื่น ไร้มลภาวะและการดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยดำเนินการดังนี้ ๕.๑ จัดหาแหล่กำจัดขยะ บ่อกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ ๕.๒ ส่งเสริมการป้องกันและกำจัดยุงลาย ๕.๓ ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืช ๖. นโยบายการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์ กศน. พัฒนาจัดระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา บูรณะวัดและโบราณสถาน โดยดำเนินการดังนี้ ๖.๑ ส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น ๖.๒ ตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ๖.๓ แหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ๗. นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อให้สถาบันที่มีความมั่นคง และปรับปรุงการจัดระบบการบริหารภายในองค์กร สามารถอำนวยความสะดวกด้านการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง โดยการดำเนินการดังนี้ ๗.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนท้องถิ่น ๗.๒ พัฒนาบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗.๓ พัฒนาสิ่งแวดล้อมการทำงานในสำนักงานให้น่าอยู่ ๗.๔ จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๗.๕ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง