messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองคลัง
นางวาสนา สินทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววัชรีวรรณ ฝางคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปภาดา อยู่สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอรุณนีย์ อินทวี
ช่วยงานธุรการ กองคลัง
นางสาวอรนิตย์ เดือนแจ้งรัมย์
ช่วยงานบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
นายวัตรจิระ ใสขาว
คนขับรถกองคลัง
นางสาวอัมพิกา ขันคูณ
ช่วยงานการเงินและบัญชี