messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จ่าสิบเอกรณกร ศิริจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายทศพล โลมรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวเพียงใจ แสนทวีสุข
ครู ค.ศ.2
นางสาวยุวธิดา ฉัตรวิไล
ครู ค.ศ.2
(ว่าง)
ครู ค.ศ.1
นางสาวอำพร ทองสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวอลิศรา ฝางคำ
ช่วยงานการเงินและบัญชี ศพด.
นางรังษี พันธ์โพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ)
นางภัทราภรณ์ มุ่งพิงกลาง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางวิลาวรรณ สร้อยคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวราตรี ฝางคำ
แม่บ้าน ศพด.บ้านฝางเทิง