messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสิงหา ชุมชัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกล้าหาญ พรพรม
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวปิยนุช จิตต์จันทร์
ช่วยงานบันทึกข้อมูลฯ กองช่าง
นายการันต์ มูลสินธ์
ช่วยงานดูแลไฟฟ้า
นายสุรไกร ฝางคำ
ช่วยงานดูแลไฟฟ้า
นายชัยสิทธิ์ วงษ์วิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นางสาวผกาพา มณีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง
นายวุฒิชาติ เชื้อโชติ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุริยันต์ สร้อยคำ
คนงานประจำรถขยะ
นายไพรวัลย์ เสนสี
คนงานประจำรถขยะ
นายโกวิท บุญกอ
คนงานประจำรถขยะ
นายวิชาญ แสงสว่าง
คนขับรถกองช่าง