messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle กองช่าง
กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและ ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ ก่อสร้างและซอมแซมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งาน แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การ บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้ 1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมและดูแลรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมืองและการควบคุมอาคาร 1.1 งานวิศวกรรม - ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม - งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม - งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม - งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม - งานออกแบบรายการ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม - งานสำรวจหาข้อมูลหารายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม - งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม - งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม - งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 1.2 งานสถาปัตยกรรม - งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ - งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมทางกฎหมาย - งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ - งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย - งานควบคุมก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม - งานออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรม - งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม - งานวิเคราะห์วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ - งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ - งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสารธุรการ งาน สาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 2.1 งานธุรการ - งานสารบรรณ - งานร่างหนังสือ โต้ตอบ และบันทึกเรื่องย่อ - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดทั้ง การติดต่อ ประสานงาน และ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ - งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ - งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ - งานสาธารณกุศล ของเทศบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขอความร่วมมือ - งานที่เกี่ยวกับงานเลือกตั้ง - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 2.2 งานสาธารณูปโภค - งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ - งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง - งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า - งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ - งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ - งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง - งานควบคุมพัสดุงานด้านโยธา - งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2.3 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ - งานออกแบบ จัดสถานที่ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธีประเพณีและงานอื่นๆ - งานประมาณการ - งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธีและงานอื่นๆ - งานเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ - งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า - งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า - งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล - งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า - งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย